Posts made in Maj, 2013

Ocena skuteczności

Posted by on Maj 17, 2013 in Bez kategorii, Ocena skuteczności wdrożeń | Możliwość komentowania Ocena skuteczności została wyłączona

Ocena skuteczności

Ocenie skuteczności wprowadzanych prawem wymagań, wyrażającej się zmia­nami poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, służą systemy monitoro­wania bezpieczeństwa i higieny pracy. Na doskonalenie tych systemów są ukierun­kowane prace realizowane w utworzonym w Zakładzie Centrum Analiz Wypadków, które obejmują m.in. opracowywanie metod prowadzenia analiz danych statystycznych wypadków przy pracy do celów prewencji. Ich wynikiem jest przede wszystkim identyfikacja obszarów i sektorów działalności o największym ryzyku wystąpienia wypadków przy pracy i powtarzalnych sekwencji zdarzeń wypadkowych w tych obszarach, a także propozycje no­wych metod monitorowania warunków pracy.

Read More

Zarządzanie BHP

Posted by on Maj 17, 2013 in Bez kategorii, BHP | Możliwość komentowania Zarządzanie BHP została wyłączona

Zarządzanie BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma istotne znaczenie dla realizacji działań odpowiedzial­nych społecznie w przedsiębiorstwach. Potwierdzają to wyniki badań, zgodnie z którymi wyższej ocenie zarządzania bhp towarzyszy na ogół wyższy stopień wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie. Równocześnie, mimo że przedsiębiorstwa z wdrożonym, sformalizowanym BHP nieco częściej deklarują zaangażowanie w działania odpowiedzialne społecznie w takich zakresach, jak: podejście przed­siębiorstwa do działań odpowiedzialnych społecznie, planowanie działań odpowiedzialnych społecznie, działania skierowane na rozwój zasobów ludzkich, komunikowanie się i jawność działań oraz uczciwe praktyki i promocja społecznej odpowiedzialności, różnice stopnia wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach z certyfikowanymi BHP oraz bez takich systemów nie są istotne sta­tystycznie. Świadczy to o konieczności doskonalenia wdrażanych systemów, a w szczególności szerszego uwzględniania działań odpowiedzialnych społecznie w procesach planowania.

Read More

Badania CSR

Posted by on Maj 17, 2013 in Bez kategorii, Wskaźniki | Możliwość komentowania Badania CSR została wyłączona

Badania CSR

Brak istotnej statystycznie zależności między wdrażaniem działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach z systemami zarządzania bhp (przy czym należy pamiętać, że pod pojęciem „systemu zarządzania bhp” rozumie się tutaj sfor­malizowany system zarządzania, dopasowany do wymagań zawartych w normach i certyfikowany) i bez takich systemów nie oznacza jednak braku wpływu zarządzania bhp na wdrażanie takich działań. Świadczy o tym, wynikająca z badań, silna i istotna statystycznie korelacja zintegrowanego wskaźnika zarządzania bhp, wykorzystywanego do oceny zarządzania bhp ze wskaźnikiem wdrożenia działań w zakresie odpowiedzialności społecznej, zarówno CSRB, jak i CSR.
Na ogół działania odpowiedzialne społecznie w przedsiębiorstwie są realizowane w kilku ob­szarach równocześnie, o czym może świadczyć fakt, że zdecydowana większość współczynników korelacji pomiędzy wskaźnikami CSR1-CSR9 jest istotna statystycznie, a także fakt istnienia istotnych statystycznie korelacji pomiędzy tymi wskaźnikami a wskaźnikiem ogólnym CSR.

Read More

Porównywarka kredytów

Posted by on Maj 16, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Porównywarka kredytów została wyłączona

Porównywarka kredytów

Każdy z nas decydując się na zaciągnięcie kredytu zastanawia się, gdzie najlepiej porównać większości ofert w jednym miejscu. Tak, żeby być pewnym co do ostatecznego wyboru. W końcu zaciąganie kredytu na wysoką kwotę to nie jest sztuką. Jak dobrze wiemy, banków jest coraz więcej, toteż i oferty są bardziej konkurencyjne. Jednak, gdy w jednej odpowiada nam jedno zagadnienie to drugie już niestety nie bardzo. Ciężko jest to wszystko zebrać z tak wielu ulotek, czy stron internetowych www poszczególnych banków. Dlatego też serwisy zajmujące się finansami czy też bankowością stworzyły dla potencjalnych kredytobiorców tzw. „porównywarkę kredytów”. To w tej chwili dzięki niej w zwyczajny i dość szybki sposób możemy odkryć interesujące nas oferty. Często także do danej propozycji są podane wady i zalety poszczególnych zobowiązań, co też może być bardzo przydatne do podjęcia ostatecznej decyzji. Jak widać nie musimy wcale organizować „pielgrzymek” do wszystkich banków w naszej okolicy, by wyselekcjonować odpowiednią ofertę. Jednak mimo wszystko nie zaszkodzi nam, gdy zajrzymy na stronę internetowe do paru banków, by upewnić się, że konkretny towar jest aktualny i w zgodzie w naszej porównywarce.

Read More

Zachowania w czasie wolnym

Posted by on Maj 13, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Zachowania w czasie wolnym została wyłączona

Zachowania w czasie wolnym

Zachowania w czasie wolnym należą do sfery relatywnie swobodnego wyboru jednostki. Dlatego wychowywać w czasie wolnym to znaczy udzielać młodzieży pomocy w dokonywaniu tych wyborów według najlepszych kryteriów. Formy i sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież mają być tak dobrane, by optymalnie rozwijały jednostkę. Nie wystarczy bowiem zagospodarowanie czasu wolnego i wyeliminowanie nudy, trzeba także rozwijać aktywność i twórczą postawę. Celem wychowania w czasie wolnym powinno być zarówno zaspokajanie potrzeb młodzieży, jak i rozwijanie pasji i talentów.
Czas wolny to czas przeznaczony na propagowanie kultury szeroko rozumianej, wdrażanie do rozwoju kulturalnej komunikacji interpersonalnej, przestrzegania zasad kultury bycia i słowa, kształtowania postaw koleżeńskiego i kulturalnego współzawodnictwa w sporcie i innych dziedzinach.

Read More