Historia

Umiejętności heurystyczne

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Ustawodawstwo | Możliwość komentowania Umiejętności heurystyczne została wyłączona

Umiejętności heurystyczne

Współcześnie pod pojęciem komunikacyjnych kompetencji językowych rozumie się zatem zarówno wiadomości, jak i umiejętność porozumiewania się, nazywane odpowiednio wiedzą deklaratywną i wiedzą proceduralną. Najogólniej można więc określić kompetencje komunikacyjne jako wiedzę o przedmiocie oraz zdolność posługiwania się tą wiedzą w konkretnych sytuacjach.

W opracowaniach Rady Europy, które to dokumenty są obecnie wiążące w kwestii organizowania treści procesu dydaktycznego komunikacyjne kompetencje językowe wiąże się z kompetencjami ogólnymi. Do kompetencji ogólnych zalicza się z kolei: wiedzę deklaratywną (wiedzę o świecie i kulturze itp.), wiedzę proceduralną (rozumianą pod pojęciem praktycznych umiejętności porozumiewania się oraz umiejętności interkulturalnych), uwarunkowania osobowościowe (postawy, motywacje, poglądy, system wartości, cechy osobowości itp.) oraz umiejętność uczenia się (wrażliwość językową i komunikacyjną, sprawność fonetyczną, techniki uczenia się i umiejętności heurystyczne).

Read More

Psycholingwistyka

Posted by on Paź 7, 2015 in Funckje, Historia | Możliwość komentowania Psycholingwistyka została wyłączona

Psycholingwistyka

Również polskie badania psycholingwistyczne wpisują się w metodologię procesu komunikacji językowej. Badania przeprowadzone w grupie studentów filologii romańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego pozwoliły na wyłonienie tych czynników psychologicznych, które stanowią najczęstszą barierę w porozumiewaniu się w językach obcych. Badani wymieniali najczęściej takie czynniki, jak: brak pewności siebie, brak odwagi, brak ciekawości poznawczej, poczucie wstydu, schematyczne myślenie, wysoki poziom lęku, bezradność intelektualna, niepokój, napięcie emocjonalne itp. Zgodnie z ich wypowiedziami, większą swobodę w komunikacji daje praca w małej grupie. Płynność w porozumiewaniu się ułatwia również świadomość, że nie są oni oceniani przez nauczyciela. Od twórczego uczestniczenia w procesie komunikacji językowej powstrzymuje ludzi także brak pewności siebie, nieśmiałość oraz problemy w nawiązywaniu kontaktów i wyrażaniu własnych myśli.

Read More

Bariery psychologiczne w nauce języków obcych

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka | Możliwość komentowania Bariery psychologiczne w nauce języków obcych została wyłączona

Bariery psychologiczne w nauce języków obcych

W procesie przyswajania języka zwracano dawniej uwagę najpierw na naukę słuchania i rozumienia, a dopiero potem mówienia. Obecnie głównym celem kształcenia językowego jest rozwijanie interakcji społecznych i kształtowanie szeroko pojętych kontaktów. Mocno dziś akcentowane podejście komunikacyjne ma na celu rozwijanie kompetencji porozumiewania się adekwatnie do kontekstu sytuacyjnego.
Sukces nauki języka obcego zależy od wielu czynników, w dużej mierze także psycholingwistycznych. Te z kolei zależą od motywacji, zdolności, osobowości, wieku, stylu uczenia się itp. Niektóre z tych czynników mogą znacznie utrudniać interakcje w grupie i w środowisku, i w konsekwencji zakłócić proces komunikacji językowej. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach psychologowie zaczęli podkreślać znaczenie czynników psychologicznych w całości procesu nauczania i uczenia się języka. Przeprowadzono wiele badań mających na celu wyłonienie barier psychologicznych utrudniających podejmowanie interakcji w języku obcym. Analiza wyników badań potwierdza istnienie takich sytuacji osobowościowym i charakterologicznych, które rzeczywiście mogą zakłócić wymianę informacji językowej.

Read More

Polacy na Białorusi

Posted by on Paź 7, 2015 in Funckje, Historia | Możliwość komentowania Polacy na Białorusi została wyłączona

Polacy na Białorusi

W 1988 r. Polacy utworzyli w Grodnie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adama Mickiewicza, które później zmieniło nazwę na Związek Polaków na Białorusi. ZPB zajmuje się działalnością kulturalno-oświatową, w tym między innymi organizowaniem oświaty dla Polaków zamieszkujących Białoruś.
Mniejszościom narodowym na Białorusi przysługuje prawo nauki w języku ojczystym. Naukę języka polskiego oraz w języku polskim organizuje się w szkołach publicznych i społecznych na życzenie rodziców. Szkoły publiczne realizują naukę języka polskiego pod egidą Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś. Szkoły niepubliczne z nauczaniem języka Polonii tworzone są natomiast z inicjatywy stowarzyszeń: ZPB, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Lidzkiej. Najbardziej rozpowszechnioną formą kształcenia polonistycznego są zajęcia fakultatywne dla dzieci i dorosłych oraz kółka zainteresowań. Objętych jest nią ponad 50% uczących się.

Read More

Język polski na Białorusi

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka | Możliwość komentowania Język polski na Białorusi została wyłączona

Język polski na Białorusi

Język polski jest obecnie szóstym językiem europejskim pod względem liczby użytkowników w Unii Europejskiej. W ostatnich latach notuje się wzrastające zainteresowanie cudzoziemców nauką polskiej mowy. Nauczaniem języka polskiego jako obcego zajmuje się w Polsce kilka ośrodków uniwersyteckich oraz inne szkoły wyższe. Kształcenie polonistyczne organizują też instytucje polonijne w innych krajach europejskich. Język polski jest językiem atrakcyjnym przede wszystkim dla mieszkańców wschodniej Europy, przez których traktowany jest jako język Unii Europejskiej. Wiąże się z tym faktem przede wszystkim oczekiwanie narodów wschodnioeuropejskich na poprawę własnego losu poprzez wyjazdy do Polski na zakupy, do pracy lub w celach turystycznych.
Odrodzenie się języka polskiego w Europie Wschodniej stało się możliwe dzięki przemianom politycznym w końcu lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku. Pracą lub nauką w Polsce zainteresowani są dziś przede wszystkim Białorusini. Ludność polskiego pochodzenia stanowi najliczniejszą grupę mniejszości na Białorusi. Największym skupiskiem Polaków jest obwód grodzieński, w którym język Polonii jest językiem ojczystym dla prawie 20% ludności polskiego pochodzenia.

Read More

Wpływy mowy germańskiego plemienia gotów na język polski

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka | Możliwość komentowania Wpływy mowy germańskiego plemienia gotów na język polski została wyłączona

Wpływy mowy germańskiego plemienia gotów na język polski

Żyjemy w czasach przenikania się kultur. Naturalna jest zatem integracja językowa. Wyrazem tych procesów są pojawiające się w różnych językach narodowych zapożyczenia. Nie jest to zjawisko nowe, mieszanie się języków towarzyszyło ludzkości od zarania dziejów. Na terenie dzisiejszej Polski skupiały się wpływy językowe wielu plemion i narodowości. Niektóre z tych plemion znane są współcześnie jedynie z nazwy, np. plemię Gotów. Według encyklopedii powszechnej, Goci to plemię germańskie zamieszkujące w starożytności Gotlandię w południowej Szwecji, które w I w. p. n.e. osiedliło się na Pomorzu Wschodnim. W II w. n. e. Goci rozpoczęli wędrówkę w kierunku Morza Czarnego, a później w stronę Półwyspu Bałkańskiego. Na początku IV w. plemię Gotów uległo podziałowi na Ostrogotów i Wizygotów.
Zapożyczenia językowe dotarły do Polski z terenów należących niegdyś do wschodnio-germańskich Gotów. Wpływ języka gockiego na polskie słownictwo liczony jest przez ekspertów na około sześćset lat. Wyróżnia się w tym czasie trzy okresy oddziaływania języka Gotów na polską mowę:
• Okres 1. (trwający około 150 lat), w którym można zaobserwować zapożyczenia od Gotów nadwiślańskich, przemieszczających się stopniowo od ujścia Wisły wzdłuż jej brzegów i brzegów Bugu w kierunku południowo-wschodnim;
• Okres 2. (trwający około 200 lat), w którym zaczęto przejmować słownictwo Gotów czarnomorskich zamieszkujących wybrzeże Morza Czarnego i okoliczne stepy;
• Okres 3. (trwający około 250 lat), w którym obserwuje się kontakty z Gotami znad Morza Czarnego, stopniowo przemieszczającymi się wzdłuż Dunaju do Półwyspu Bałkańskiego.
Językoznawcy rozróżniają w tej kategorii zapożyczenia pewne (6 wyrazów), zapożyczenia prawdopodobne (10) oraz zapożyczenia możliwe (15), zapożyczenia wątpliwe (19) i zapożyczenia rzekome (13). W pierwszym okresie przejęto 16 gockich zapożyczeń, w drugim 21, a w trzecim – 26. W chwili obecnej potwierdzono jedynie 6 pewnych i 10 prawdopodobnych wyrazów polskich z języka Gotów. Wszystkie te słowa znalazły swe odbicie w polskiej mowie, a niektóre używane są przez Polaków również współcześnie.

Read More