Historia

Angleiski na Węgrzech

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka | Możliwość komentowania Angleiski na Węgrzech została wyłączona

Angleiski na Węgrzech

Na Węgrzech nie zapewniono jednak warunków do wczesnoszkolnej nauki języka obcego. Niektóre szkoły podstawowe pod presją rodziców tworzą własne programy lokalne w tym zakresie. Szkoły te przeznaczają na naukę języka dodatkową liczbę godzin. Odnośnie nauczania drugiego języka obcego w węgierskiej podstawie programowej nie przeznacza się na jego realizację żadnych godzin lekcyjnych. Dlatego te szkoły, które chcą nauczać drugiego języka obcego muszą poświęcić godziny przeznaczone na nauczanie innego przedmiotu.

Priorytetem nauczania języków obcych na Węgrzech jest przygotowanie uczniów do uczestniczenia w sytuacjach komunikacyjnych. Dlatego język angielski nauczany jest niemal we wszystkich szkołach podstawowych. 40% szkół wprowadza nauczanie angielskiego w klasie pierwszej, natomiast 36% od klasy trzeciej. Jedną z najpopularniejszych form jest ogólny kurs nauki angielskiego. Istnieją ponadto formy nauczania w rozszerzonym zakresie oraz na zajęciach pozalekcyjnych, a także w szkołach dwujęzycznych. Coraz popularniejsze jest nauczanie języka angielskiego w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Read More

Nauczanie Austina

Posted by on Paź 7, 2015 in Funckje, Historia | Możliwość komentowania Nauczanie Austina została wyłączona

Nauczanie Austina

W oparciu o teorię aktów mowy Austina formułujący zapytanie w języku angielskim powinien wyjść od sprecyzowania intencji wypowiedzi. W tym celu musi określić cel i jasno go zdefiniować. Efekt tego etapu uzależniony jest od znajomości angielskich czasowników performatywnych. Należy zatem wybrać ten czasownik, który pozwoli na wypowiedzenie i zrealizowanie zamiaru. Kiedy poradzimy sobie ze znalezieniem odpowiedniego czasownika, podstawiamy go do wzoru: Ja + czasownik performatywny + tobie/wam + właściwa treść zdania. Znawcy tematu twierdzą, że za pomocą takiego wzoru można sformułować wiele angielskich zdań o różnej długości, różnej treści i różnym stopniu trudności. Wzór można rozbudować o operatora danego czasu lub o formę zaprzeczenia. Na podst.: M. Wysocka, Śladami Austina – o wykorzystaniu teorii aktów mowy w nauce języka angielskiego.

Read More

Teoria aktów mowy Johna L. Austina w praktycznej nauce języka angielskiego

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka | Możliwość komentowania Teoria aktów mowy Johna L. Austina w praktycznej nauce języka angielskiego została wyłączona

Teoria aktów mowy Johna L. Austina w praktycznej nauce języka angielskiego

W nauce języków obcych stosuje się różne metody. Jedną z niekonwencjonalnych jest metoda oparta o teorię aktów mowy Johna L. Austina, która może być przydatna osobom uczącym się języków krajów anglojęzycznych. Podstawą tej metody jest nauka poprawnego formułowania oraz wyrażania myśli po angielsku. Wypowiedzi skonstruowane na podstawie metody Austina charakteryzują się samodzielnością oraz naturalnością w stosunku do kwestii wyuczonych czy zapamiętanych.
Według Austina akt mowy następuje wtedy, gdy mówiący chce coś osiągnąć za pomocą słów. Aby jednak wypowiedzi były skuteczne, warto poznać rodzaje aktów mowy, które wyróżnił Austin. Należą do nich: akty lokucyjne, akty illokucyjne oraz akty perlokucyjne. Akty lokucyjne to takie, które powstają wraz z najprostszą wypowiedzią, jednak mimo to stanowią treść wyrażonej myśli (np. „Rano przyjadę”). Z kolei akty illokucyjne wyrażają intencję mówiącego. Formułuje się je za pomocą czasowników perfomatywnych typu: informować, stwierdzać, rozkazywać, prosić, pytać, obiecywać itp. Stąd zdanie „Informuję cię, że przyjadę rano” oznacza nie tylko wizytę, ale także cel wypowiedzi, czyli poinformowanie adresata o wizycie. Natomiast akty perlokucyjne wyrażają to, co osiągamy lub tworzymy poprzez powiedzenie czegoś. Określają zatem skutek, jaki owa wypowiedź ma odnieść, np. zaskoczenie, oczekiwanie itp. Skutek tak utworzonego komunikatu może być pozytywny lub negatywny.

Read More

Style uczenia się języków a rzeczywistość szkolna

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka | Możliwość komentowania Style uczenia się języków a rzeczywistość szkolna została wyłączona

Style uczenia się języków a rzeczywistość szkolna

Badania dowodzą, że proces przyswajania języka obcego przez dzieci z reguły przynosi dobre wyniki. Dzieci z łatwością przyjmują zwroty poznane na zajęciach i używają ich w sposób naturalny. Jednakże najlepsze wyniki w nauce języka obcego osiąga młodzież. Uczenie się języka przez młodzież jest procesem intelektualnym oraz analitycznym, podczas gdy dzieci posługują się językiem obcym naturalnie i spontanicznie. Metodyka nauczania języków obcych wypracowała wiele konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod mających na celu maksymalne przyswojenie wiedzy zdobytej na lekcjach i na zajęciach nieobowiązkowych. Najnowsze metody i techniki skupiają się głównie na osobie ucznia – jego zdolnościach, motywacji, potrzebach, stylach uczenia się itp.
Termin styl uczenia się został po raz pierwszy zastosowany w 1954 r. dla określenia dynamiki procesów uczenia się w grupie. Zdaniem teoretyków, indywidualny styl uczenia się jest zdeterminowany przez uwarunkowania fizjologiczne oraz kontekst, w którym odbywa się nauka, i to zarówno w wymiarze mikro (środowisko klasowe, charakter lekcji, osoba nauczyciela itp.), jak i w skali makro, czyli w szeroko pojętym kontekście kulturowym. Indywidualny styl uczenia się języka to zjawisko wielowymiarowe.

Read More

Nabywanie kompetencje leksykalnych w zakresie języka obcego

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka | Możliwość komentowania Nabywanie kompetencje leksykalnych w zakresie języka obcego została wyłączona

Nabywanie kompetencje leksykalnych w zakresie języka obcego

We współczesnej dydaktyce języków obcych, ukierunkowanej głównie na nauczanie umiejętności porozumiewania się, ważną role odgrywa słownictwo. Dlatego wprowadzenie regularnej pracy nad leksyką na zajęciach języka obcego jest dziś konieczne. Zgodnie z definicją „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego” kompetencje leksykalne wyrażają się w znajomości i umiejętności użycia słownictwa konkretnego języka. Poziom kompetencji leksykalnych warunkuje płynne i skuteczne porozumiewanie się. Do kompetencji leksykalnych zalicza się elementy leksykalne i gramatyczne. Elementy leksykalne rozumiane są jako pojedyncze słowa, wyrażenia, idiomy oraz inne stałe związki wyrazowe stosowane w danym języku. Z kolei elementy gramatyczne budowane są przez zamknięte zbiory słów.

W metodyce nauczania języków obcych stosuje się wiele metod i technik nauczania leksyki. Wyróżnia się trzy fazy nauczania słownictwa na lekcji: wprowadzanie, powtarzanie i utrwalanie słownictwa nowego oraz wprowadzanie i utrwalanie słownictwa opanowanego wcześniej. Wprowadzanie słów na zajęciach języka obcego określane jest jako moment uruchamiania inicjatywy umysłowej. Z kolei utrwalanie i powtarzanie słownictwa nowego i słownictwa poznanego wcześniej, to czas zdobycia pewności, że nauka spełniła swoją rolę.

Read More

Reforma językowa

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka | Możliwość komentowania Reforma językowa została wyłączona

Reforma językowa

W roku 1990 reforma nauczania języków obcych wprowadziła możliwość nauki dwu dowolnie wybranych z czterech – w szkołach podstawowych i gimnazjach (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) i z sześciu w liceach (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski). Położono wówczas także większy nacisk na nauczanie dwujęzyczne oraz umożliwiono naukę języków mniejszościom narodowym i grupom etnicznym. Język mniejszości może być dziś w szkole językiem wykładowym, drugim językiem nauczania lub też być nauczany jako przedmiot dodatkowy. Od 1 września 2001 r. wprowadzono także obowiązkowe kształcenie językowe dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach specjalnych. Na uczelniach wyższych wykłada się dziś oprócz języków europejskich także języki azjatyckie, np. japoński i chiński. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również języki: ukraiński, fiński, estoński i litewski. Wiele uczelni przygotowuje też studentów do zdawania egzaminów międzynarodowych. Niektóre ośrodki akademickie zapewniają także naukę specjalistycznych języków obcych.

Read More