Ustawodawstwo

Umiejętności heurystyczne

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Ustawodawstwo | Możliwość komentowania Umiejętności heurystyczne została wyłączona

Umiejętności heurystyczne

Współcześnie pod pojęciem komunikacyjnych kompetencji językowych rozumie się zatem zarówno wiadomości, jak i umiejętność porozumiewania się, nazywane odpowiednio wiedzą deklaratywną i wiedzą proceduralną. Najogólniej można więc określić kompetencje komunikacyjne jako wiedzę o przedmiocie oraz zdolność posługiwania się tą wiedzą w konkretnych sytuacjach.

W opracowaniach Rady Europy, które to dokumenty są obecnie wiążące w kwestii organizowania treści procesu dydaktycznego komunikacyjne kompetencje językowe wiąże się z kompetencjami ogólnymi. Do kompetencji ogólnych zalicza się z kolei: wiedzę deklaratywną (wiedzę o świecie i kulturze itp.), wiedzę proceduralną (rozumianą pod pojęciem praktycznych umiejętności porozumiewania się oraz umiejętności interkulturalnych), uwarunkowania osobowościowe (postawy, motywacje, poglądy, system wartości, cechy osobowości itp.) oraz umiejętność uczenia się (wrażliwość językową i komunikacyjną, sprawność fonetyczną, techniki uczenia się i umiejętności heurystyczne).

Read More

Definiowanie kompetencji komunikacyjnych w nauce języka obcego

Posted by on Paź 7, 2015 in Nauka, Ustawodawstwo | Możliwość komentowania Definiowanie kompetencji komunikacyjnych w nauce języka obcego została wyłączona

Definiowanie kompetencji komunikacyjnych w nauce języka obcego

Język służy przede wszystkim porozumiewaniu się. Uczymy się języków obcych między innymi w celach wymiany informacji i nawiązywania łączności między narodami. W relacjach językowych pojmowanych w kategoriach interpersonalnych wyróżnia się następujące kompetencje: lingwistyczne (gramatyczne, semantyczne, leksykalne, fonologiczne, ortograficzne itp.), pragmatyczne (dyskursywne i funkcjonalne) oraz socjolingwistyczne, będące wyznacznikami relacji społecznych. Współczesna edukacja językowa jest więc nastawiona na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych. Dlatego w nauczaniu języków przywiązuje się dużą wagę do stosowania metod i form interaktywnych.

Zapoczątkowany w połowie lat 60. XX wieku rozwój teorii socjolingwistycznych znacznie rozszerzył pojmowanie kompetencji komunikacyjnych właściwych dla użytkowników danego języka. Definicje kompetencji zaczęły wykraczać poza ramy przyjętej wcześniej koncepcji o głównej roli wiedzy w kształtowaniu komunikacji językowej. Rozszerzono je wówczas o umiejętność przekazywania tej wiedzy w zależności od uwarunkowań społecznych i kulturowych.

Read More

Uczniowie style nauki

Posted by on Paź 7, 2015 in Nauka, Ustawodawstwo | Możliwość komentowania Uczniowie style nauki została wyłączona

Uczniowie style nauki

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że uczniowie, którzy potrafią elastycznie dostosować swój styl uczenia się do wymogów określonej sytuacji dydaktycznej, mają większe szanse na sukces w nauce języka obcego. Wyróżnia się wiele indywidualnych stylów uczenia się. Różnice w ich przebiegu są uwarunkowane genetycznie i środowiskowo. Wielość i różnorodność stylów uczenia się stanowi czasami barię w optymalnych ich wykorzystaniu na lekcjach języka. Niektórzy nauczyciele języków obcych nie są odpowiednio przygotowani w zakresie rozpoznawania stylów uczenia się, dlatego zajęcia szkolne nie zawsze w pełni spełniają przypisane im funkcje. Wielu nauczycieli ma też wątpliwości, czy praktyczne wykorzystanie indywidualnego stylu uczenia się na zajęciach języka obcego jest w ogóle możliwe. Podejście tego typu wynika z faktu, że istnieje wiele współwystępujących stylów uczenia się, które wzajemnie się zazębiają.

Read More

Język i jego funkcje

Posted by on Sie 9, 2013 in Ustawodawstwo | Możliwość komentowania Język i jego funkcje została wyłączona

Język i jego funkcje

Mowa a co za tym idzie język jest czymś tak zupełnie powszechnym, że nawet nie zastanawiamy się nad tym jaką funkcję może pełnić. Jak dowodzą badania naukowe z dziedziny językoznawstwa istniej cały szereg funkcji jakie pełni język. Oprócz tego, że jest środkiem do przekazywania informacji pełni również funkcję socjalizującą. A skoro już mowa o społecznym znaczeniu języka nie można pominąć tego, że język jest nośnikiem kultury. Należy również pamiętać, że do jednych z najważniejszych funkcji językowych zalicza się funkcję poznawczą. W jaki sposób możemy poznawać świat, zdobywać nową wiedzę jeśli nie właśnie poprzez język? Język służy również do opisywania zastanej rzeczywistości. Za pomocą języka można również wyrażać swoje emocje i uczucia. Szereg badań naukowych pozwala określić nawet funkcje języka wynikające z potrzeby mówienia. Polski uczony w postaci Bronisława Malinowskiego twierdzi, że język może mieć funkcję fatyczną. Można to interpretować jako przekazywanie informacji opisujących ogólny stan rzeczy, których intencją jest nawiązanie relacji z drugim człowiekiem. Co więcej język może mieć również moc sprawczą. Jest to szczególnie wyrażane poprzez religię. W Polsce krąży mnóstwo sformułowań o intencji sprawczej na przykład Obyś smażył się w piekle, Idź do Diabła, Bywaj zdrów. Dla większości spośród nas najważniejszą funkcją językową jest funkcja interaktywna czyli pozwalająca na nawiązanie kontaktu z drugą osobą. Język pozwala na tworzenie skomplikowanych sieci społecznych, wzajemnych interakcji. Niemal każdy naród posługuje się językiem, który jest osadzony w pewnych wartościach kulturowych czy społecznych. Pamiętajmy również, że język bezustannie ulega przeobrażeniom. Trudno dziś spotkać wśród młodych osób, kogoś kto posługiwałby się przepiękną polszczyzną taką jaką można usłyszeć na przedwojennych filmach.

Read More